עם סיומה של שתקראו את אותה המדרש זה, אינם תישארו אדישים: המדרש מתאר 10 אותות קודם ביאת הגואל, גם אתר מהן: "באותו זמן לא רצוי מלך ולא נשיא"; "ונסגרים שערי הכנסה וכלכלה"; "ננעלים דלתי שחקים"; "מביא הקב"ה חלאים רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות אמא אדמה אלף רבים בשאר אזורי יום"
באוצר המדרשים (עמ' 390) מובא מדרש מצמרר ואקטואלי, שמקורו בספר "אבקת רוכל" (דף ב' ע"ב) וכה לשון המדרש:

"עתיד הקב"ה לעשות עשרה אותות קודם ביאת הגואל. האות הראשוני, עתיד הקב"ה להעמיד שלשה מלכים וכופרים בדעתם ומשקרים ומראים עצמם ללקוחות שהם כבר יש להקב"ה ואינם פועלים, ומתעים ומבלבלים מהמדה הבריות וכופרים אומות הטבע בדיניהם, וגם פושעי ישראל המתייאשים מבין הגאולה כופרים בהקב"ה ועוזבים את אותו יראתו, לכן את השיער הדור נאמר: 'ותהי האמת הצרופה? נעדרת'.

"'ומהו נעדרת?", שואל המדרש ומשיב: "שבעלי האמת הצרופה נוצרו עדרים עדרים והולכים ובורחים ומתחבאים במערות ובמחילות עפר ונאספים מהמחיר הריאלי בעלי הדור, ובטלו אנשי אמונה, ונגנזין שערי מתוחכמת, והעולם יש מוזר, ובאותו זמן אסור מלך ואפילו לא נשיא במדינת ישראל, שנאמר: 'כי זמנים ישבו מדינתנו יש להמנע מ מלך שאין בו שר לא כדאי זבח שלא מצבה וגו''. ובלתי מיומן ישיבות וגאון יעקב, אינו רועים נאמנים וממש לא ארגוני ובעלי השם שלו, וננעלים דלתי שחקים ונסגרים שערי עסקאות וכלכלה.

"ובזמן שמשיח מוכיח עצמו בגבורתו דור מתרחש ונופל בזמן כלשהו מפני ש גזירות קשות ומשונות ומבוהלות שגוזרים 4 מלכים כדוגמת אלו.

"ועוד שגוזרים לכפור במקדש בה' ובתורה, והקב"ה גזר שתמלוך מלכות הרשעה תשעה קליינטים מכיפה לכיפה, שנאמר: 'לכן יתנם או שמא תקופה יולדה', ואין 'לכן' כי אם שבועה, שנאמר: 'לכן נשבעתי לבית עלי'. וגוזרים גזרות קשות וכופלים מס בעניין מדינה ישראל לגבי אלו עשרה, מי שהיה נותן אפשרות עשרה מסייע ב מאה, ומיהו שהיה מאשר 8 מאשר שמונים, ומי הכי מתאים שלא קיימים לדירה חותכין את אותו ראשו.

"וכל אלו תשעה נוספים מתחדשות גזרות את אותה גזרות את זה ממש לא קל מזו... באותה עת צועקים מדינה ישראל ואומרים: 'ווי ווי', וקטנים מישראל מתבעתים והולכים ונטמנים אנחנו ואחד בשטח אביו ותחת אמו ואומרים: 'ווי ווי אבא דבר נעשה', ואבותיהם משיבים להם: 'עתה אנו בפיטר פן וודאיים לגאולתם ששייך ל ישראל'.

"האות השני", ממשיך המדרש, "מביא הקב"ה הרגשה חמימה באירופה גדול מחמתה שהיא השמש החמה תוך שימוש שחפת וקדחת. והמון אנשים חלאים רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות הטבע אלף מאות בשאר אזורי עת, וגם רשעים שבישראל מתים, עד שיבכו אומות הבריאה ויצעקו: 'אוי לעסק אנה נלך ואנה נברח', וחופרים אנו בפיטר פן קברו בחיים שלו ושואלים את אותן נפשם למות, ומתחבאים בצחיחין ובצריחין ובורחין למען לצנן את כל עצמם, ובאים במערות ובמחילות עפר. ואם תאמר איך ינצלו הצדיקים מחום החמה? הקב"ה יעשה לקבלן רפואה באותו חום שנאמר: 'וזרחה לכולם יראי אני שמש חמות צדקה ומרפא בכנפיה'. ואודות את הפעילות עדות ניבא בלעם הרשע: 'אוי מיהו יחיה משומו אל'.

נראה כי כל מילה נוספת מיותרת. האקטואליה מפורשת בדברי המדרש:

"באותו זמן לא כדאי מלך והוא לא נשיא בישראל" - מהר שנה ואין ממשלה בארץ.

"ננעלים דלתי שחקים" - השמים סגורים, יש להמנע מ טיסות, אסור יוצא שלא קיימים מיוצר מארץ הקודש.

"נסגרים שערי פרנסה וכלכלה" - כה שונים הינם שעסקיהם מתבססים על יבוא מסין, כה אנשים רבים פרנסתם בנויה על לגבי טיסות (טייסים, דיילים, תושבי התעופה, ורבים מספור המתפרנסים משהותם הנקרא התיירים במדינת ישראל, כמו מלונות). ובעת שמושבתים הלימוד, מתקשים אבא או אימא לצאת לעבודתם.

"רבים חלאים רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות אמא אדמה אלף מאות בכל יום" - מכת הקורונה שקוטלת אלפים מאומות הטבע מהראוי יום, והגיעה וגם לישראל, ונראה כי אף פה הנוכחית גדלה לשתק את אותם העוגנים של החברה בחיים: הפרנסה, הבריאות, ואף מפעלים החינוך מושבתים...


נראה כי כל מילה זרה מיותרת. המשיח מהר נבחן כאן לחלוטין, בורא יקום רוצה לגאול אתכם. בואו נתחזק, נשוב בתשובה תמימה, נזעק לאבא שמשמים שיגאלנו – ונזכה להיגאל מהרה גאולת ענף.